Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

bola založená v roku 1921 a je najstaršou a až dodnes aj najväčšou filozofickou fakultou na Slovensku – v súčasnosti na našej fakulte v jednotlivých stupňoch študuje takmer 4  000 študentiek a študentov. Za vyše deväťdesiat rokov existencie našu fakultu absolvovalo vyše 30 000 študentiek a študentov, ktorí prispievali k rozvoju poznania a kultúry na Slovensku i v zahraničí. Filozofická fakulta Univerzity Komenského poskytuje záujemcom vyše sto tridsať študijných programov na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni. Mnohé z nich sú unikátne a nevyučujú sa na nijakej inej slovenskej vysokej škole, ale aj v prípade ostatných študijných programov si myslíme, že naša fakulta môže svojim študentom ponúknuť viac, ako iné fakulty podobného zamerania na Slovensku.

Age Management a nová Stratégia celoživotného vzdelávania

29.11.2018 13:00 - Bratislava

Popis

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave spolu s Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých v SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR si Vás dovoľujú srdečne pozvať na záverečnú konferenciu Týždňa celoživotného učenia 2018, ktorá sa uskutoční vo štvrtok dňa 29. novembra 2018 v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6 (Rektorská sieň) a bude zameraná na otázky Age Managementu a vízie celoživotného vzdelávania. 


The Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava, together with the Association of Adult Education Institutions in the Slovak Republic and the Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic, cordially invite you to the final conference of the Lifelong Learning Week 2018, which will take place on Thursday, November 29, Comenius University in Bratislava, Šafárikovo námestie 6 (Rector's Hall) and will focus on issues of Age Management and the new lifelong learning strategy.


POZVÁNKA


PROGRAM:

13:00 - otvorenie konferencie / conference opening
Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD., štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR
Prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc., rektor Univerzity Komenského v Bratislave
Mgr. Klaudius Šilhár, PhD. prezident Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR
 
PART 1 / VEKOVÝ MANAŽMENT / AGE MANAGEMENT
 
Každým rokom vzrastie v Európe počet ľudí 60+ o 2 milióny. Pomer ekonomicky aktívnych obyvateľov k tým, ktorí sú ekonomicky neaktívni, sa do roku 2060 zmení z dnešných 4 ku 1 na pomer 2 ku 1. Vekový manažment (Age management) sa touto problematikou intenzívne zaoberá v snahe zabrániť možnej demografickej a ekonomickej kríze. Predstavenie riešení a intelektuálnych výstupov projektu Age Management Uptake. (O1,O2).
 
Every year Europe gains 2 million over 60-year-olds. The ratio of working people to the ‘inactive’ others is shifting from 4 to 1 today to 2 to 1 by 2060. To shift from potential demographic and economic crisis, age management is stepping in to address this need. Intellectuall outputs of Age Management Uptake project will be introduced (O1, O2).

13:20 - 13:40 Vekový manažment / Age Management Uptake
  • Čo funguje vo vekovom manažmente / What works in Age Management

Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident AIVD SR

  • Kurikulum AM poradcu / Age Management Advisor Curriculum 

Mgr. Ilona Štorová, AIVD ČR (prezentácia)


PART 2 / VÍZIA VZDELÁVANIA DOSPELÝCH / ADULT EDUCATION VISION

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR predstaví víziu vzdelávania dospelých na Slovensku. Prezentované budú úspešné zahraničné prístupy. Nasledovať bude diskusia domácich a zahraničných odborníkov, zástupcov príslušných rezortov so zástupcami verejných, súkromných, neziskových inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých.

The Ministry of Education, Science and Sport of the SR will present a vision of adult education in Slovakia. Successful foreign approaches will be presented. The discussion will be followed by local and foreign experts, representatives of relevant departments with representatives of public, private, non-profit institutions active in the field of adult education.

14:00 – 14:30 – Vízia vzdelávania dospelých na Slovensku / Adult Education Vision for Slovakia 

Mgr. Monika Korkošová, Ministry of Education of Slovak republic (prezentácia)
Michal Nemec, Director of the State Institute for Vocational  Education and Training
 

14:30 – 15:00 – Stratégie vzdelávania dospelých Adult learning strategy

Susana Pinto Oliveira, European Association for Education of Adullts (EAEA), Portugal

  • Nórska stratégia zručností / Norwegian Skills Strategy 2017-2021 (prezentácia)

Tormod Skjerve, Senior Adviser on Political Development (Virke), Norway

  • vzdelávanie dospelých v ČR / Adult Education in Czech Republic

Tomáš Langer, Adult Education expert (multiple companies), Czech republic
 

15:00 – 15:30 – diskusia / discussion

 

15:30 – Odovzdávanie Ceny AIVD a Ceny Ministerstva školstva / Award Ceremony

JUDr. Mgr. Martina Lubyová PhD., Minister of Education of Slovak republic

Mgr. Monika Korkošová, MŠVVaŠ SR

Michal Nemec, Director of the State Institute for Vocational  Education and Training

Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident AIVD SR


Prezentácie a diskusia domácich a zahraničných odborníkov, zástupcov príslušných rezortov so zástupcami verejných, súkromných, neziskových inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých sa uskutoční v rámci medzinárodného projektu Age Management Uptake (KA2 Erasmus+).

Presentations and discussions of local and foreign experts, representatives of relevant departments with representatives of public, private, non-profit institutions active in adult education will take place within the framework of the Age Management Uptake International Project (KA2 Erasmus +).


Účasť na podujatí je bezplatná, avšak je potrebné, aby ste sa zaregistrovali. Prosím, potvrďte svoju účasť najneskôr do 23. novembra 2018 prostredníctvom on-line registračného formulára.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie.

Participating in the event is free of charge, but you need to register. Please confirm your participation no later than November 23, 2018 via the on-line registration form.

We cordially invite you and look forward to meeting you in Bratislava :)

Odkaz

https://fphil.uniba.sk