Šanca oceniť výnimočné projekty a iniciatívy na poli celoživotného vzdelávania

 

S cieľom popularizovať celoživotné vzdelávanie sa Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR rozhodla každoročne vyhlasovať Cenu Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých (Cena AIVD). Ako povedal prezident AIVD Klaudius Šilhár, hlavnou ambíciou je „oceniť výnimočné projekty a iniciatívy aktérov na trhu celoživotného vzdelávania – jednotlivcov, vzdelávacích inštitúcií, poradenských centier, zamestnávateľov, profesijných a odborných združení, ale aj miestnej a regionálnej samosprávy, personálnych agentúr, personálnoporadenských spoločností, mimovládnych organizácií či médií, ktoré prispeli k budovaniu princípov celoživotného vzdelávania“.

Stanovenie počtu a obsahu jednotlivých kategórií rovnako ako aj menovanie päťčlennej poroty zloženej z nezávislých odborníkov je každý rok úlohou Výkonného výboru AIVD SR. V roku 2020 bude Cena AIVD SR udelovaná v piatich kategóriách:

  • Vzdelávací projekt
  • Prínos v oblasti vzdelávania dospelých
  • Popularizácia vzdelávania dospelých
  • Samospráva
  • Age Management

Termín odovzdania návrhov na udelenie ceny AIVD SR: 10.09.2020 / NOMINAČNÝ FORMULÁR


Udeľovanie Cien AIVD v SR sa uskutoční v utorok 1.decembra 2020 o 14:00 hod. v Klube pod lampou, Partizánska 2 - Palisády v Bratislave. Podujatie je určené iba pre pozvaných hostí a médiá. Viac...


Od roku 2018 sa k iniciaíve pridáva aj  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a vyhlásilo Cenu ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za rozvoj celoživotného vzdelávania. Pôjde o putovnú cenu pre osobnosť alebo organizáciu vzdelávania dospelých. Cenu bude udeľovať minister školstva raz ročne v rámci Týždňa celoživotného učenia a Európskeho týždňa odborných zručností.Cena Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

 

Ocenení 2013

 

Prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.

Kategória prínos v oblasti celoživotného vzdelávania

 

Maxman University  / Maxman Consultants, s.r.o.

Kategória vzdelávací projekt

 

spoločnosť Education.sk

Kategória popularizácia celoživotného vzdelávania

 

Viac o Cene AIVD 2013


Ocenení 2014

 

Mgr. Irena Fonodová

Kategória prínos v oblasti celoživotného vzdelávania

 

Ľudové umelecké remeslá / Tradičné ľudové umelecké remeslá, o.z.

Kategória vzdelávací projekt

 

podujatia Trampolína a Choices / VOICES n.o.

Kategória popularizácia celoživotného vzdelávania

 

Viac o Cene AIVD 2014


Ocenení 2015

 

PhDr. Zdeňek  Palán, PhD.

Kategória prínos v oblasti celoživotného vzdelávania

 

IT v kurze / Aptech Europe

Kategória vzdelávací projekt

 

Fórum pre pomoc starším – občianske združenie

Kategória popularizácia celoživotného vzdelávania

 

Viac o Cene AIVD 2015


Ocenenie 2016

 

V roku 2016 sa pri príležitosti 25. výročia založenia AIVD v SR Výkonný výbor rozhodol výnimočne udeliť iba jedno ocenenie za významné prispenie k rozvoju vzdelávania dospelých na Slovensku:

The European Association for the Education of Adults (EAEA)

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov Ceny AIVD na rok 2016 sa uskutočnilo 17.októbra 2016 v rámci Týždňa celoživotného učenia 2016. 


Ocenení 2018

 

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD. 

Kategória prínos v oblasti celoživotného vzdelávania

 

Nezisková organizácia Človek v ohrození za aktivity realizované v obci Kojatice

Kategória vzdelávací projekt

 

Súkromná stredná odborná škola, Kežmarok

Kategória popularizácia celoživotného vzdelávania


Ocenení 2019

 

Doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.

Kategória prínos v oblasti vzdelávania dospelých

 

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Kategória vzdelávací projekt

 

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Kategória popularizácia vzdelávania dospelých

 

mesto Zvolen

Kategória samospráva

 

dm drogerie markt, s.r.o.

Kategória age manegement

 

Videozáznam Cena AIVD 2019

Tlačová informácia Cena AIVD 2019


Ďalšie informácie:

Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR,

Gondova 2, 814 99 Bratislava, tel.: 00421 907 833 748, e-mail: prezident@aivd.sk, www.aivd.sk