O projekte


Čo je Týždeň celoživotného učenia?

Čo je Týždeň celoživotného učenia?

Podujatie, ktoré chce upozorniť na význam celoživotného učenia a túto myšlienku priblížiť širokej verejnosti. Predovšetkým počas týždňa 18.-24.9.2023 plánujeme pomôcť organizovať prednášky, workshopy a diskusie na celom Slovensku. Hlavnou témou 23. ročníka budú zručnosti pre život (Life Skills).

Propagovať budeme ale aj podujatia priľahlých týždňov, aby si mohlo čo najväčšie množstvo dospelých vyskúšať bezplatne neformálne vzdelávanie.

Podujatia s podobným charakterom majú v európskom priestore vyše 20-ročnú tradíciu. Za touto obdivuhodnou snahou stojí presvedčenie profesionálov vo vzdelávaní i dobrovoľníkov a ich snaha rozšíriť účasť vo vzdelávaní počas celého ľudského života. 


Čo je celoživotné učenie?

V súčasnosti sa musíme všetci vedieť čoraz rýchlejšie adaptovať na meniace sa technológie, ekonomické pomery a nové trendy. Učiť sa preto neznamená len sedieť v škole alebo na zaplatenom kurze, ale otvorene prijímať a spoznávať nové vedomosti a skúsenosti v každodennom živote.

Čo je Týždeň celoživotného učenia?

Čo je Týždeň celoživotného učenia?

Aký je náš zámer?

Veríme vo vzájomnú pomoc v tejto oblasti. Ak budeme rozličné aktivity prezentovať pod jednotnou hlavičkou Týždeň celoživotného učenia, môžeme osloviť väčší počet účastníkov, a tak zvýšime celkový úspech a význam jednotlivých organizácií.

Naším hlavným zámerom je naďalej prinášať vzdelávacie príležitosti pre dospelých a otvárať celospoločenskú diskusiu o celoživotnom učení na Slovensku. 

Na odborných podujatiach hovoríme o systémovej chybe "ministerstva schoolingu", presadzujeme myšlienku ukotvenia vzdelávania dospelých vo vzdelávacom systéme SR, nastavenia správnej terminológie v oblasti edukácie, potrebe zberu dát o vzdelávaní dospelých, vytvorení nadrezortnej koordinácie vzdelávania dospelých na národnej úrovni a vytvorenia regionálnej koordinácie, potrebe funkčného modelu uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, potrebe zabezpečenia kvality v sektore vzdelávania dospelých a zavedenia finančných nástrojov na podporu vzdelávania dospelých.