Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

AIVD má 27 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti ďalšieho vzdelávania a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA) a European Basic Skills Network (EBSN).

 

30. Valné zhromaždenie AIVD SR

29.11.2018 10:30 - Bratislava

Popis

Výkonný výbor Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR pozýva členov na 30. Valné zhromaždenie AIVD SR, ktoré sa uskutoční dňa 29. novembra 2018 (štvrtok) o 10:30 hod. v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6 (Rektorská sieň).


Program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Správa o činnosti a hospodárení AIVD v SR 2018
  4. Návrh plánu práce AIVD v SR na rok 2019
  5. Diskusia 
  6. Schválenie uznesenia
  7. Záver

 


Rokovania sa môže zúčastniť aj viac určených zástupcov Vašej inštitúcie, ale iba jeden z nich bude mať právo hlasovať. Materiály k 30. Valnému zhromaždeniu budú zaslané emailom. Pre plynulejšie organizačné zabezpečenie Vás prosíme, aby ste sa zaregistrovali najneskôr do 22.11.2018. 


Po ukončení Valného zhromaždenia a spoločnom obede bude nasledovať záverečná konferencia Týždňa celoživotného učenia 2018 „Age Management a nová Stratégia CŽV“ a odovzdávanie Ceny AIVD a Ceny MŠVVaŠ SR.

 

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.

Výkonný výbor AIVD SR

Odkaz

http://www.aivd.sk/30-valne-zhromazdenie-aivd-sr