Tlačová informácia / Cena AIVD SR za rok 2022

Cena AIVD | 21.10.2022 05:55


Tlačová informácia


Na začiatku Týždňa celoživotného učenia na Slovensku (17. 10. až 23. 10. 2022) odovzdali Ceny AIVD SR.

 

 

Bratislava, 21. október 2022Týždeň celoživotného učenia sa na Slovensku organizuje už po dvadsiaty druhý raz – za touto celoslovenskou aktivitou od začiatku stojí Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD). Nadväzuje tak na organizovanie rôznych podujatí zameraných na propagáciu a popularizáciu myšlienok celoživotného učenia a ich priblíženie širokej verejnosti, ktoré je tradíciou vo viacerých európskych krajinách.

 

Počas slávnostného otvorenia Týždňa celoživotného učenia 2022 v bratislavskom V-klube odovzdali Ceny AIVD SR v štyroch kategóriách. Ako povedal prezident AIVD Klaudius Šilhár, hlavnou ambíciou udeľovania Ceny AIVD SR je„oceniť výnimočné projekty a iniciatívy aktérov v sektore vzdelávania dospelých – jednotlivcov, vzdelávacích inštitúcií, poradenských centier, zamestnávateľov, profesijných a odborných združení, ale aj miestnej a regionálnej samosprávy, personálnych agentúr, personálnoporadenských spoločností, mimovládnych organizácií či médií, ktoré prispeli k budovaniu princípov celoživotného vzdelávania“.

 

Laureáti Ceny AIVD za rok 2022

 

Kategória: Vzdelávací projekt

Ocenenie získalo: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica za projekt Komenského inštitút

Cenu prevzala: Mgr. Zuzana Labašová, riaditeľka Komenského inštitútu

https://zivica.sk/projekt/komenskeho-institut/

https://komenskehoinstitut.sk

Video

 

Kategória: Prínos v oblasti vzdelávania dospelých

Ocenenie získala: doc. PhDr. Ivana Pirohová, PhD.

Video

 

Kategória: Popularizácia vzdelávania dospelých

Ocenenie získalo: Lifestarter o.z. za festival Učiaca sa Trnava

Cenu prevzal: Mgr. Michal Koricina, PhD., výkonný riaditeľ Lifestarter o.z.

https://www.uciacasatrnava.sk/

Video

 

 

Kategória: Samospráva

Ocenenie získalo: mesto Trenčín za projekt Trenčín recykluje

Cenu prevzali: Patrik Žák, B.S.B.A., zástupca primátora mesta Trenčín a Bc. Zuzana Čachová, Útvar životného prostredia mesta Trenčín

https://www.trencinrecykluje.sk/

Video

 

Viac informácií o všetkých ocenených projektoch možno nájsť v priložených video vizitkách.

 

Hlavný program Týždňa celoživotného učenia tvorí séria bezplatných vzdelávacích podujatí: konferencie, prednášky, webináre a ďalšie odborné či diskusné stretnutia, dní otvorených dverí, ukážkové hodiny a celý rad sprievodných podujatí určených pre odbornú i laickú verejnosť. Uskutočnia sa po celom Slovensku, mnohé formou online stretnutí. „Snažíme sa o vytvorenie priestoru, v ktorého rámci by bolo možné diskutovať o stave a význame vzdelávania. Vzdelávacím spoločnostiam, neziskovým organizáciám a kultúrnym inštitúciám, ktoré prispievajú k rozvoju jednotlivcov i spoločnosti, dávame šancu na prezentáciu. Našou úlohou je umožniť šíriť pozitívnu skúsenosť, poukázať na zmysel celoživotného učenia a podporiť vzájomnú pomoc v tomto sektore,“ povedal Klaudius Šilhár. Širokú škálu podujatí pre verejnosť dopĺňajú viaceré aktivity odborného charakteru, napríklad medzinárodná konferencia „Zabezpečenie kvality vo vzdelávaní dospelých“ či séria regionálnych okrúhlych stolov k vzdelávaniu dospelých po jednotlivých samosprávnych krajoch.

 

Týždeň celoživotného vzdelávania vyvrcholí v piatok 11.11.2022 Národným okrúhlym stolom k vzdelávaniu dospelých, ktorý bude zameraný na témy budovanie systému a financovania vzdelávania dospelých formou individuálnych vzdelávacích účtov v zmysle vládou schválenej Stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva 2021-2030 a na ktorom sa očakáva podnetná diskusia zástupcov ministerstiev, zamestnávateľov a vzdelávacích inštitúcií.

 

Zapojené organizácie a predovšetkým harmonogram jednotlivých podujatí možno sledovať na webovej stránke www.tcu.sk. Prepojenie rozličných aktivít pod jednotnou hlavičkou pomôže osloviť väčší počet účastníkov a zvýšiť celkový úspech a význam jednotlivých organizácií. Okrem toho AIVD SR očakáva zlepšenie kvality vo vzdelávaní dospelých a najmä zvýšenie podielu ľudí, ktorí sa vzdelávajú. V tomto smere Slovensko s 4,8 % dospelých vzdelávajúcich sa po ukončení školského vzdelávania patrí na chvost európskeho rebríčka a výrazne zaostáva za priemerom EÚ, ktorý dosahuje 11 %.

 

Ďalšie informácie:

Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR,

Gondova 2, 811 02 Bratislava, tel.: 00421 907 833 748, e-mail: prezident@aivd.sk, www.aivd.sk

 

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD SR) už 31 rokov rozvíja tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvýšeniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Poslaním AIVD SR je združovať inštitúcie, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním dospelých, a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD SR koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti celoživotného vzdelávania a spolupracuje so štátnymi inštitúciami a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. V záujme výmeny a šírenia skúseností a odborných informácií organizuje semináre a konferencie a spolupracuje s podobnými zahraničnými a domácimi organizáciami a združeniami. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA).