Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

AIVD má 30 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti ďalšieho vzdelávania a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA) a European Basic Skills Network (EBSN).

Národný okrúhly stôl - Vzdelávanie dospelých 2021

19.11.2021 09:00 - Bratislava

Popis

Diskusia zástupcov príslušných rezortov so zástupcami verejných, súkromných, neziskových inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých.  


Miesto konania:
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Križkova 9, Bratislava


Národný okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých 2021 - oslovíme:

 • Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD)
 • Asociácia kultúrnych a osvetových inštitúcií (AKOI)
 • Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP)
 • Asociácia priemyselných zväzov (APZ)
 • Asociácia univerzít tretieho veku (ASUTV)
 • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ)
 • Konfederácia odborových zväzov (KOZ)
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
 • Ministerstvo kultúry SR (MK SR)
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR)
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)
 • Národná agentúra Erasmus +
 • Inštitút vzdelávacej politiky
 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií - Ambrela
 • Republiková únia zamestnávateľov (RUZ)
 • Sekcia fondov EÚ
 • Slovenská akadémia vied (SAV)
 • Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie (SAACV)
 • Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)
 • Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)
 • Únia miest Slovenska (ÚMS)
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR (UPSVR SR)
 • Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
 • Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZPKPRK)

 


REGISTRÁCIA (podujatie pre kompletne zaočkovaných)


Ostatný Národný okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých „Sila a radosť z učenia“ sa uskutočnil 15. mája 2018 v Bratislave. Diskutujúci v rámci okrúhleho stola sa zhodli na potrebe riešiť otázky terminológie v oblasti vzdelávania, chýbajúcich dát o vzdelávaní dospelých, uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a financovania vzdelávania dospelých.

Odkaz

www.aivd.sk