Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

AIVD má 25 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti ďalšieho vzdelávania a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. Od roku 1996 vydáva odborný časopis Vzdelávanie dospelých, v záujme výmeny a šírenia skúseností a odborných informácií organizuje semináre a konferencie a spolupracuje s podobnými zahraničnými a domácimi organizáciami a združeniami. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA).

Vzdelávanie dospelých na Slovensku

17.10.2016 17:00 - Bratislava

Popis

Výzvy vzdelávania dospelých na Slovensku, súčasný stav, iniciatívy a aktivity členov AIVD, priority vo vzdelávaní dospelých na Slovensku.

Predstavenie aktivít Týždňa celoživotného učenia 2016.

Slávnostné odovzdanie Ceny AIVD pri príležitosti 25. výročia založenia AIVD SR.

Miesto konania: Primaciálny palác, Primaciálne námestie 2, Bratislava

Registrácia 


AIVD 25th Anniversary

Adult Learning in Slovakia: challenges, initiatives and activities of members of the AIVD, the priorities in adult education in Slovakia

Introduction of the activities of the Lifelong Learning Week 2016.

AIVD Award ceremony

Venue: Primate's Palace, Primaciálne námestie 2, Bratislava

Registration

Odkaz

www.aivd.sk