Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom

Pohronské osvetové stredisko, zriaďovateľom je BBSK, je kultúrno-osvetovou inštitúciou, ktorej poslaním je rozvoj kultúry a osvety, záujmovej umeleckej činnosti, vzdelania, ochrany a rozvíjanie kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry, podpora miestnej kultúry a jej nositeľov v podmienkach miest a obcí v územnom obvode okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Je organizátorom niekoľkých dlhodobých projektov: Melekova divadelná Nová Baňa od roku 1975, Rozprávkové javisko krajská prehliadka detských divadelných súborov - od r. 1997, Súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy -od r. 1960, Tak píšem ja, literárna súťaž - od r. 1991, DFF - Pod Inovcom- od r. 1994, Gajdošské fašiangy, festival gajdošských hudieb s medzinárodnou účasťou - od r. 1987, Spievam, spievaš, spievame Voznica, súťaž v ľudovom speve - od r. 1977, Jarný salón, súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby - od. r. 1988, AMFO - súťaž pre fotografov od r. 1980, CINEAMA - krajská filmová súťažná prehliadka od r. 1977, Najkrajšia dovolenková fotografia od r. 1998, Deň tanca, krajská súťaž moderného a módneho tanca BBSK od r. 2005, Bellov festival a krajská prehliadka dychových hudieb – od. r. 1966, Škola tradičných a súčasných remesiel pri POS od r. 1996 a mnohé ďalšie.

Učebnica úspešnej propagácie

26.11.2018 09:00 - Žiar nad Hronom

Popis

Vzdelávanie pod názvom Šlabikár úspechu bude zamerané na efektívne formy a cesty propagácie. Organizátori (obce, mestá, OZ, NO a pod.) rôznych podujatí majú často problém spropagovať dané podujatia a taktiež majú problém s propagáciou svojej organizácie. Je potrebné, aby poznali tie najrozličnejšie spôsoby, ktorými je možné osloviť a hlavne zaujať verejnosť. Vedomosti, ktoré účastníci tohto vzdelávania získajú, budú môcť využiť naplno vo svojej práci, či už pri organizovaní akéhokoľvek podujatia, alebo pri prezentovaní svojich organizácií. V rámci vzdelávania sa naučia ako správne osloviť verejnosť a dostať sa do povedomia spoločnosti.


Miesto konania:

Dukelských hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom


Kontaktná osoba:

Ing. Miroslava Rosenbergová

Telefón: 045/678 13 06

Email: pos.spev@gmail.com

Odkaz

https://www.osvetaziar.sk