Súkromná stredná umelecká škola v Žiline

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline je stredná odborná škola, ktorej zriaďovateľom je Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o. Svoju činnosť začala v roku 2009. Naším cieľom je vybudovať renomovanú strednú umeleckú školu a úspešne rozvíjať tradíciu kvalitného stredoškolského umeleckého vzdelávania v Žilinskom kraji. Škola sa vyprofilovala na modernú strednú školu umeleckého zamerania, ktorá pripravuje žiakov v študijných odboroch: 8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn, 8221 M 09 dizajn – fotografický dizajn, 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn, 8260 M propagačné výtvarníctvo a 8261 M propagačná grafika. Škola poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ISCED 3A. V školskom roku 2017/2018 študuje na škole 219 žiakov.

Súčasnosť tradície - workshop modrotlače

25.10.2017 12:00 - Žilina

Popis

Zámerom akcie je predstaviť možnosti uplatnenia modrotlače v textilnom dizajne prostredníctvom tvorivej dielne a besedy. Cieľom workshopu je rozvíjať vzťah žiakov školy a širokej verejnosti ku kultúrnemu odkazu našich predkov a prezentovať tradičné techniky v súčasnom umení a dizajne. Aktivita reaguje na aktuálnu potrebu zachovania významných prvkov kultúrneho dedičstva stredného Slovenska v povedomí nastupujúcej generácie mladých umelcov.


Miesto konania: 

Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina


Kontaktná osoba

Mgr. art. Daniela Mládenková a PaedDr. Peter Majer

Telefón: 0948216207

Email: info@skolaumenia.sk

Odkaz

www.skolaumenia.sk