Regionálne osvetové stredisko v Komárne

Regionálne osvetové stredisko v Komárne je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Pôsobí v zmysle zákona o kultúrno-osvetovej činnosti a jeho pôsobnosť sa vzťahuje na mestá a obce okresu Komárno. Predmetom činnosti ROS je poskytovanie metodického poradenstva v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, podporuje a zabezpečuje rozvoj činnosti kolektívov a jednotlivcov ZUČ a neprofesionálnej umeleckej tvorby. Realizuje postupové súťaže, prehliadky, festivaly, výstavy, výchovno-vzdelávacie, prezentačné, súťažné podujatia, neformálne vzdelávanie v kultúrno-osvetovej oblasti, zabezpečuje prevenciu negatívnych spoločenských javov v okrese Komárno.

Propagácia kultúry v internetových médiách

09.10.2017 09:00 - Komárno

Popis

Miesto konania:

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Petőfiho 2, Komárno


Kontaktná osoba:

Daniela Chytilová

Telefón: 035/7603783, 0911 204 031

Email: daniela.chytilova@ros-komarno.sk

Odkaz

www.ros-komarno.sk