Katedra pedagogiky a andragogiky FiF UK Bratislava

Oddelenie andragogiky FiF UK je priamym pokračovateľom Katedry vysokoškolskej pedagogiky FiF UK, ktorá bola založená v roku 1961. Vedecko-pedagogické zameranie oddelenia andragogiky FiF UK v Bratislave vychádza z koncepcie andragogiky, ktorá sa na Slovensku začala utvárať začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia. Andragogiku ako súčasť vied o výchove možno charakterizovať ako vedu o edukácii dospelého človeka, ktorá sa zaoberá intencionálnou socializáciou dospelého človeka, problémami pomoci dospelému človeku vo všetkých oblastiach jeho života (profesijný život, voľný čas, sociálne zabezpečenie). 

 

Prínos významných osobností ku konštituovaniu a rozvoju andragogiky

11.10.2018 09:00 - Bratislava

Popis

Medzinárodná vedecká konferencia je výstupom riešenia výskumného projektu grantovej úlohy VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0966/16 Rola osobnosti v rozvoji teórie edukácie dospelých. 


Záštitu nad konferenciou prevzal dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. 


Termín:         11. október 2018, 09.00 – 17.00

Miesto:          Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, miestnosť č. 236, 2. p. 


PROGRAM


Rokovací jazyk: slovenský, český, ruský 

Účasť na konferencii je bezplatná.


Vedecký a organizačný výbor: 

Doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc.

Doc. PhDr. Rozália Čornaničová, CSc.

PhDr. Eva Denciová, PhD.

Mgr. Veronika Kitová-Mazalánová, PhD.

Doc. PhDr. Petronela Lauková, PhD.

Doc. PhDr. Július Matulčík, CSc. 

Doc. PhDr. Ivana Pirohová, PhD.

Prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD.

PhDr. Lea Szabová-Šírová, PhD.

Mgr. Klaudius Šilhár, PhD. 

Prof. PhDr. Dušan Šimek

Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc.

Doc. Elena Voľarskaja, PhD.


Tematické zameranie konferencie je v kontexte riešenia výskumného projektu grantovej úlohy VEGA č. 1/0966/16 Rola osobnosti v rozvoji teórie edukácie dospelých. 

Odkaz

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-pedagogiky-a-andragogiky/andragogika/aktuality/