Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Podduklianske osvetové stredisko (POS) je kultúrno-vzdelávacia inštitúcia s dlhoročnou tradíciou, zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj. 

Prevencia šikanovania a kyberšikanovania na školách

21.10.2016 09:00 - Svidník

Popis

Lektorské zabezpečenie: 

PhDr. Anna Mrúzová, CPPPaP Prešov

PhDr. Blažena Žabecká, CPPPaP Prešov


Miesto konnia:

Základná škola, Karpatská 803/11, 089 01 Svidník


Kontaktná osoba:
Mária Rodáková

Tel.: 054/75 21068, 0915 911 376

Email: rodakova@centrum.sk

 


Podduklianske osvetové stredisko (POS) je kultúrno-vzdelávacia inštitúcia s dlhoročnou tradíciou, zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj. Základným poslaním organizácie je vyhľadávať, ochraňovať, uchovávať a sprístupňovať kultúrne dedičstvo na úrovni amatérskej tvorby, prehlbovať vzťah ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín, etnických skupín, vychovávať umením a k umeniu, rozvíjať záujmovú činnosť, ľudové remeslá, vzdelávať a napomáhať sociálnej prevencii. Zamestnanci POS vo Svidníku poskytujú bezplatnú odborno-poradenskú a metodickú pomoc profesionálnym i dobrovoľným pracovníkom kultúry, obciam a mestám, študentom, radi odovzdávajú svoje skúsenosti a podieľajú sa na spoluorganizovaní kultúrnych akcií.

Odkaz

http://www.osveta.sk/