Novohradské osvetové stredisko

Novohradské osvetové stredisko je príspevková organizácia zriadená Banskobystrickým samosprávnym krajom, ktorej poslaním je zvyšovať kultúrnu a vzdelanostnú úroveň a prispievať k utváraniu kultúrneho života v okresoch Lučenec a Poltár.

Podvody páchané na senioroch

17.10.2016 09:00 - Lučenec

Popis

Prednáška k témam ako sa nestať obeťou podvodu, podomový predaj, vnuk v núdzi, operácia príbuzného, nátlakové predajné akcie, falošný elektrikár a pod.

Cyklus prednášok pripravený v spolupráci s OR PZ v Lučenci na tému „Podvody páchané na senioroch“.

Cieľová skupina – seniori, osamelo žijúci starší ľudia, handicapované osoby, osoby bez potrebných sociálnych potrieb.


Termín konania:

17.10.2016 / 9:00 - 11:00 hod.

 

Miesto konania: 

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci

J. Kármána 2

984 01 Lučenec


Kontaktná osoba: Mária Ambrušová

tel. 047/4512703

Email: poliacikova@noslc.sk


Novohradské osvetové stredisko

Novohradské osvetové stredisko je príspevková organizácia zriadená Banskobystrickým samosprávnym krajom, ktorej poslaním je zvyšovať kultúrnu a vzdelanostnú úroveň a prispievať k utváraniu kultúrneho života v okresoch Lučenec a Poltár.

V spolupráci s mestami a obcami okresov Lučenec a Poltár, NOS organizuje a spolupodieľa sa pri usporadúvaní rôznych kultúrnych podujatí s cieľom prezentovať, rozvíjať a znovuoživovať regionálnu kultúru a jej tradície. K tradičným úspešným aktivitám patria podujatia ľudovej kultúry: 

- Medzinárodný novohradský folklórny festival – prebiehajúci na území historického Novohradu súčasne v SR a MR za účasti súborov z celého sveta 
- Koliesko v Kokave nad Rimavicou - stretnutie mladých folkloristov
- Heligonkári na Budinej
             
V našej činnosti zastáva významné miesto výchovná, vzdelávacia a záujmová umelecká činnosť. Pravidelne organizujeme dielne ľudových remesiel (obdrôtovanie džbánov a misiek, pletenie korbáčov, maľovanie kraslíc voskom, maľovanie na sklo, atď.), ktoré svoje výrobky prezentujú na rôznych výstavách a jarmokoch. Podarilo sa nám zriadiť remeselnú dielňu priamo v priestoroch NOS.
 
Z ďalšej činnosti spomenieme podujatia v oblasti dramatickej tvorby, napríklad Jesenné divadelné dni, Prehliadka detskej dramatickej tvorivosti – v slovenskom i v maďarskom jazyku, Tvorivá dielňa pre detské divadlo. Tvorivé dielne organizujeme aj pre literárnych tvorcov (Letisko pre sny), pre výtvarníkov a fotografov, pre vedúcich folklórnych skupín.
         
V spolupráci s MsÚ v Lučenci prebiehajú podujatia ako Szabóov grafický Lučenec a celoštátna prehliadka v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. Samozrejme okrem spomenutých podujatí sa každý rok konajú mnohé ďalšie. K aktivitám v oblasti prezentácie kultúry neodlučiteľne patrí aj edičná a vydavateľská činnosť, s osobitným dôrazom na odborné a historické publikácie pripravované pre obce a rozličné organizácie, regionálny kultúrny štvrťročník Rekus, katalógy k výstavám, rôzne propagačné materiály (letáky, plagáty, bulletiny, pamätné listy pre MNFF, plagát na Dni európskeho kultúrneho dedičstva, a pod.). Už niekoľko rokov sa nám úspešne darí rozvíjať medzinárodnú spoluprácu na kultúrnych projektoch. Popri spolupráci s maďarskými partnermi, aj vďaka podpore Vyšehradského fondu aj s partnerskými organizáciami z Poľska a Čiech. 

Odkaz

http://www.noslc.sk/