IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna príspevková organizácia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je rozvoj potenciálu a kompetencií mladých ľudí, podpora a rozvoj práce s mládežou, neformálne vzdelávanie a implementácia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v zmysle Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020.

Outdoor aktivity a ich využitie v práci s mládežou

18.10.2019 16:00 - Poprad

Popis

Dvojfázové akreditované vzdelávanie zamerané na získanie základných vedomostí a zručností v oblasti použitia outdoorových zážitkových metód v práci s mládežou, získanie informácií o fyzickej a psychologickej bezpečnosti outdoor aktivít a ich kombinovaní s inými typmi aktivít.

Absolventi získajú základné vedomosti a zručnosti v oblasti použitia outdoorových zážitkových metód v práci s mládežou; informácie a zručnosti o fyzickej a psychologickej bezpečnosti outdoor aktivít, ich kombinovaní s inými typmi aktivít; budú vedieť, v akých situáciách, v akom rozsahu a akým spôsobom vhodne vybrať a použiť outdoor metódy za účelom zatraktívnenia a zefektívnenia aktivít zameraných na mládež; zvládnu naplánovať a bezpečne zrealizovať podujatie zamerané na cieľovú skupinu mládeže vo svojej komunite s osobitým zreteľom na použitie outdoor metód.


Cieľová skupina

vek 18+; min. 2 ročná systematická a aktívna práca s mládežou, absolvent základného vzdelávania mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou výhodou


Miesto konania 

Hotel Tatra, Karpatská 7, Poprad, https://www.tatrahotel.com/


Termín konania

18.-20.10.2019


PRIHLÁŠKA

Uzávierka prihlášok: 04.10.2019, 12:00 A.M.


Kontaktná osoba

Mgr. Soňa Štefančíková, sona.stefancikova@iuventa.sk, +421 917 402 522

Odkaz

www.iuventa.sk