Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

AIVD má 25 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti ďalšieho vzdelávania a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. Od roku 1996 vydáva odborný časopis Vzdelávanie dospelých, v záujme výmeny a šírenia skúseností a odborných informácií organizuje semináre a konferencie a spolupracuje s podobnými zahraničnými a domácimi organizáciami a združeniami. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA).

Okrúhly stôl - vzdelávanie dospelých

17.10.2016 15:00 - Bratislava

Popis

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR si Vás dovoľuje pozvať na diskusiu zástupcov príslušných rezortov so zástupcami verejných, súkromných, neziskových inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých.  

 

PROGRAM

 

15:00 -15:30  Registrácia

15:30 - 17:00  Otvorenie Mgr. Peter Krajňák, štátny tajomník MŠVVŠ SR

Okrúhly stôl - vzdelávanie dospelých

17:00 - 17:15  prestávka na kávu

17:15 - 17:45 Slávnostné odovzdanie Ceny AIVD pri príležitosti 25. výročia založenia AIVD SR

17:45 Recepcia

 

Miesto konania: Primaciálny palác, Primaciálne námestie 2, Bratislava

Registrácia


Round Table Discussion on Adult Learning 

Round table discussion of representatives of the Ministry of Education, Science, Research and Sports, Ministry of Labour, Social Affairs and Family,the Association of Adult Education Institutions in the Slovak Republic, representatives of public, private, non-profit institutions active in adult education.

 

PROGRAMME

15:00 - 15:30  Registration

15:30 - 17:00  

Opening speech Mgr. Peter Krajňák, State secretary of Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic

Round table discussion on Adult Learning

17:00 - 17:15 Coffee break

17:15 - 17:45  AIVD Award Ceremony  

17:45 Reception

 

Venue: Primate's Palace, Primaciálne námestie 2, Bratislava

Registration

Odkaz

www.aivd.sk