Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom

Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovaciu listinu vydal Banskobystrický samosprávny kraj. Pohronské osvetové stredisko je kultúrno-osvetovou inštitúciou, ktorej poslaním je rozvoj kultúry a osvety, záujmovej umeleckej činnosti, ochrany a rozvíjanie kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry, podpora miestnej kultúry a jej nositeľov v podmienkach miest a obcí v územnom obvode okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

Grafológia - seminár o význame a rozbore písma

10.10.2019 10:00 - Žiar nad Hronom

Popis

Vzdelávacie podujatie Grafológia - seminár o význame a rozbore písma je určené pre pedagogických, sociálnych a špecializovaných pracovníkov a všetkých, ktorých zaujíma písmo a všetko čo s ním súvisí. Na seminári sa bližšie oboznámia s pojmom grafológia, jej znakmi a zákonmi. Účastníci sa dozvedia za akých okolností sa písmo mení, čo všetko sa dá z písma vyčítať a aké informácie sú potrebné na grafologický rozbor, ktorý si v praktickej časti i sami vyskúšajú. Poznatky zo semináru môžu prispieť k sebapoznaniu a priniesť iný uhoľ pohľadu na osobnosť človeka. Zároveň sa tým môže prispieť k väčšej empatii, pochopeniu a k zmene prístupu k iným osobám, napr. na pracovisku, v školstve, v rodine a pod. Na seminári načrtneme nové formy analýzy pomocou identifikácie faktorov ovplyvňujúcich správanie a výkon posudzovanej osoby. To umožní predovšetkým pedagogickým a špecializovaným pracovníkom aplikovať poznatky v prístupe k žiakom a iným osobám. Pochopenie individuality jednotlivca a jeho prežívania je dôležitým krokom k vytvoreniu adekvátneho prostredia pre osobný rozvoj a kvalitu vzdelávacieho a pracovného procesu. V tom vidíme prínos a udržateľnosť projektu.

PRIHLÁŠKA


Miesto konania

Pohronské osvetové stredisko, Dukelských hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom


Kontaktná osoba

Mgr. Natália Vincúrová

Telefón: 045/6781306

Email: pos.vzdelavanie@gmail.com

Odkaz

www.osvetaziar.sk