Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku je nezávislou, apolitickou a neziskovou organizáciou založenou v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 o združovaní občanov. V súčasnosti združuje zväz viac ako 48 tisíc svojich členov - pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov na všetkých typoch a úrovniach škôl a školských zariadení. Je tak druhým najväčším odborovým zväzom na Slovensku a najväčším zväzom v nevýrobnej sfére.

Dôstojné pracovné podmienky a spoločenské postavenie zamestnancov školstva v krajinách V4

03.10.2016 08:30 - Bratislava

Popis

9. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou

pri príležitosti medzinárodného dňa učiteľov v čase predsedníctva SR v EÚ,
pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
s podporou výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Termín konania:

3. – 4. október 2016


Miesto konania:Aula Ekonomickej univerzity, Dolnozemská cesta 1, Bratislava - Petržalka


Odborné sekcie konferencie

1. Vzdelávací systém a dôstojná práca - práva a povinnosti zamestnancov, zriaďovateľov a ústredných orgánov štátnej správy, vybavenosť škôl – jeho financovanie
2. Kariérový systém - pregraduálna príprava pedagogických a odborných zamestnancov, kariérová cesta PZ,OZ a NPZ, študijné voľno, benefit za vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie
3. Postavenie zamestnancov školstva z pohľadu ohodnotenia ich práce - tarifný plat, funkčný plat, osobný plat, príplatky- funkčný, špecializovaný, kreditový, osobný príplatok, odmeny – podmienky priznania
4. Starostlivosť o zamestnancov - zdravotná starostlivosť, sociálne zabezpečenie, starostlivosť o regeneráciu pracovnej sily, ochrana pred narastaním agresie a násilia, morálne oceňovanie, odchod do dôchodku


Rámcový program konferencie


3. október 2016
08:30 – 09:30 Prezentácia účastníkov
09:30 – 09:45 Otvorenie konferencie
09:45 – 11:20 Plenárne vystúpenia domácich hostí a diskusia
11:20 – 11:45 Prestávka
11:45 – 13:00 Plenárne vystúpenia domácich hostí a diskusia
13:00 – 14:00 Obed
14:00 – 15:30 Workshopy
15:30 – 15:45 Prestávka
15:45 – 17:00 Workshopy

4. október 2016
08:30 – 09:00 Prezentácia účastníkov
09:00 – 10:30 Vystúpenie zahraničných hostí
Fínsko, Česká republika, Poľská republika, Maďarsko
10:30 – 10:45 Prestávka
10:45 – 12:30 Diskusia, výstupy workshopov
12:30 – 13:00 Závery konferencie


PRIHLÁŠKA
Prihlásiť sa na konferenciu môžete prostredníctvom formulára - elektronickej prihlášky na stránke www.ozpsav.sk najneskôr do 25. 9. 2016.

Vložné na konferenciu 35 €

podrobnosti platby:
Účet vedený v banke: ČSOB, a. s., Bratislava – Krížna
IBAN účtu: SK83 7500 0000 0040 0801 6048
VS: 549 501, KS: 0558
Správa pre prijímateľa: Priezvisko účastníka
Úhrady vložného Vás žiadame realizovať najneskôr do 25. 09. 2016 platba v hotovosti nie je možná.


Kontaktná osoba pre otázky spojené s konferenciou:
Ing. Ivan Šóš, PhD.; E-mail: sos@ozpsav.sk


Doprava k Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1:
Zastávka MHD – Ekonomická univerzita. Plánovanie cesty: www.imhd.sk, mobilná platba cestovného lístku: odoslanie prázdnej SMS na číslo 1100. Na parkovanie malého počtu osobných vozidiel je k dispozícii parkovisko.

Odkaz

http://www.ozpsav.sk/files/pozvanka_program_2016.pdf