Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

bola založená v roku 1921 a je najstaršou a až dodnes aj najväčšou filozofickou fakultou na Slovensku – v súčasnosti na našej fakulte v jednotlivých stupňoch študuje takmer 4 000 študentiek a študentov. Za vyše deväťdesiat rokov existencie našu fakultu absolvovalo vyše 30 000 študentiek a študentov, ktorí prispievali k rozvoju poznania a kultúry na Slovensku i v zahraničí. Filozofická fakulta Univerzity Komenského poskytuje záujemcom vyše sto tridsať študijných programov na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni. Mnohé z nich sú unikátne a nevyučujú sa na nijakej inej slovenskej vysokej škole, ale aj v prípade ostatných študijných programov si myslíme, že naša fakulta môže svojim študentom ponúknuť viac, ako iné fakulty podobného zamerania na Slovensku.

 

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

 

AIVD má 29 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti ďalšieho vzdelávania a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA).

Age management

24.10.2019 09:30 - Bratislava

Popis

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR spolu s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave si Vás dovoľujú srdečne pozvať na záverečnú konferenciu projektu Age Management Uptake, ktorá sa uskutoční vo štvrtok dňa 24. októbra 2019 v Bratislave.


Association of Adult Education Institutions in the Slovak Republic, together with the Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava cordially invite you to the final conference of the Age Management Uptake project, which will take place on Thursday, October 24, in Bratislava, Slovakia.


Predbežný program:

09:30 – 10:00 Registrácia a uvítacia káva

10:00 – 10:10 Otvorenie

10:10 - 10:40 Úloha vzdelávania dospelých v 21. storočí - európska perspektíva, Uwe Gartenschlaeger, prezident Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých

10:40 - 11:10 Problémy a možnosti celoživotného vzdelávania súvisiace so starnutím populácie, John Paul Martin, UCD Geary Institute for Public Policy

11:10 - 11:30 Prestávka na kávu

11:30 - 11:55 Age management, Ilona Štorová, AIVD ČR

11:55 - 12:15 Projekt Age Management Uptake, Klaudius Šilhár, AIVD SR

12:15 - 13:15 Obed

13:15 - 14:15 Poradca v oblasti Age manažmentu

 • Michal Šerák, Univerzita Karlova v Prahe
 • Anita Brünner, IL3, Rakúsko
 • Grazyna Busse, HIP, Poľsko
 • Oliver Šimko, AIVD SR

14:15 - 15:30 Panelová diskusia

 • John Paul Martin, UCD Geary Institute for Public Policy
 • Uwe Gartenschlaeger, prezident Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých
 • Miloš Nemeček, Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie
 • Anna Füssyová, manažérka kultúry zdravia a zdravia v práci, dm drogerie markt s.r.o.
 • Klaudius Šilhár, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých SR

Program:

09.30 - 10.00 Registration and welcome coffee

10.00 - 10.10 Opening 

10:10 - 10:40 The Role of Adult Education in the 21st century – A European Perspective, Uwe Gartenschlaeger, European Association for Education of Adults

10:40 – 11:10 Lifelong learning challenges and opportunities connected with ageing populations, John Paul Martin, UCD Geary Institute for Public Policy

11:10 – 11:30 coffee break

11:30 - 11:55 Age Management, Ilona Storova, AIVD CR

11:55 – 12:15 Age Management Uptake project, Klaudius Šilhár, AIVD SR, Slovakia

12:15 – 13:15 Lunch

13:15 – 14:10 Age Management Advisor

 • Michal Šerák, Charles University in Prague, Czech Republic
 • Anita Brünner, IL3, Austria
 • Grazyna Busse, HIP, Poland
 • Oliver Šimko, AIVD SR

14:10 – 15:30 panel discussion

 • John Paul Martin, UCD Geary Institute for Public Policy
 • Uwe Gartenschlaeger, European Association for Education of Adults
 • Miloš Nemeček, Government Council for the Rights of the Elderly and Adapting Public Policies to the Aging Process
 • Anna Füssyová, Manager of health culture and health at work, dm drogerie markt s.r.o.
 • Klaudius Šilhár, Association of Adult Education Institutions of the Slovak Republic

Miesto konania bolo zmenené, konferencia sa uskutoční v priestoroch:

The venue was changed, the conference will take place in:

Hotel Matyšák Bratislava, Pražská 15, Bratislava, Slovakia


Simultánne tlmočenie: slovenčina, angličtina.


REGISTRÁCIA / REGISTRATION

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie.

We cordially invite you and look forward to meeting you in Bratislava :)Každým rokom vzrastie v Európe počet ľudí 60+ o 2 milióny. Pomer ekonomicky aktívnych obyvateľov k tým, ktorí sú ekonomicky neaktívni, sa do roku 2060 zmení z dnešných 4 ku 1 na pomer 2 ku 1. Vekový manažment (Age management) sa touto problematikou intenzívne zaoberá v snahe zabrániť možnej demografickej a ekonomickej kríze. Predstavenie riešení a intelektuálnych výstupov projektu Age Management Uptake.

Every year Europe gains 2 million over 60-year-olds. The ratio of working people to the ‘inactive’ others is shifting from 4 to 1 today to 2 to 1 by 2060. To shift from potential demographic and economic crisis, age management is stepping in to address this need. Intellectuall outputs of Age Management Uptake project will be introduced.


Prezentácie a diskusia domácich a zahraničných odborníkov, zástupcov príslušných rezortov so zástupcami verejných, súkromných, neziskových inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých sa uskutoční v rámci medzinárodného projektu Age Management Uptake (KA2 Erasmus+).

Presentations and discussions of local and foreign experts, representatives of relevant departments with representatives of public, private, non-profit institutions active in adult education will take place within the framework of the Age Management Uptake International Project (KA2 Erasmus +).

Odkaz

www.agemanagementuptake.eu