Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

AIVD má 29 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti ďalšieho vzdelávania a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA).

www.aivd.sk

Age management

24.10.2019 09:30 - Bratislava

Popis

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR spolu s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave si Vás dovoľujú srdečne pozvať na záverečnú konferenciu projektu Age Management Uptake, ktorá sa uskutoční vo štvrtok dňa 24. októbra 2019 v Bratislave.


Association of Adult Education Institutions in the Slovak Republic, together with the Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava cordially invite you to the final conference of the Age Management Uptake project, which will take place on Thursday, October 24, in Bratislava, Slovakia.


Program:

09.30 - 10.00 Registrácia a uvítacia káva

10,00 - 10,10 Otvorenie 

10:10 - 10:30 Vzdelávanie dospelých a zamestnanosť (Európska komisia, tbc)

10:30 - 10:50 Vzdelávanie dospelých v Európe (Uwe Gartenschlaeger, prezident Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých)

10:50 - 11:10 Národná stratégia v oblasti zručností (ministerstvo školstva, tbc)

11:10 - 11:30 Prestávka na kávu

11:30 - 11:50 Národný program aktívneho starnutia (Ministerstvo práce, tbc)

11:50 - 12:15 Age management (Ilona Štorová, AIVD ČR)

12:15 - 13:15 Poradca v oblasti Age manažmentu (Klaudius Šilhár, Oliver Šimko, AIVD)

13:15 - 14:10 Obed

14:10 - 15:30 Panelová diskusia - Združenia zamestnávateľov, odbory, ministerstvo práce, ministerstvo školstva, AIVD

15:30 Networking


Program:

09.30 - 10.00 Registration and welcome coffee

10.00 - 10.10 Opening 

10:10 - 10:30 Adult Education and Employment (European Commission, tbc)

10:30 - 10:50 Adult Education in Europe (Uwe Gartenschlaeger, European Association for Education of Adults)

10:50 – 11:10 National Skills Strategy (Ministry of Education, tbc)

11:10 – 11:30 coffee break

11:30 - 11:50 National programme of active ageing (Ministry of Labour, tbc)

11:50 – 12:15 Age Management (Ilona Storova, AIVD CR)

12:15 – 13:15 Age Management Advisor (Klaudius Šilhár, Oliver Šimko, AIVD)

13:15 – 14:10 Lunch

14:10 – 15:30 panel discussion - Employers’ associations, Trade Unions, Ministry of Labour, Ministry of Education, AIVD

15:30 Networking


Miesto konania / Venue

Binarium, the Digital Sanctuary
Staré Grunty 18, 84104 Bratislava, Slovakia


REGISTRÁCIA / REGISTRATION

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie.

We cordially invite you and look forward to meeting you in Bratislava :)Každým rokom vzrastie v Európe počet ľudí 60+ o 2 milióny. Pomer ekonomicky aktívnych obyvateľov k tým, ktorí sú ekonomicky neaktívni, sa do roku 2060 zmení z dnešných 4 ku 1 na pomer 2 ku 1. Vekový manažment (Age management) sa touto problematikou intenzívne zaoberá v snahe zabrániť možnej demografickej a ekonomickej kríze. Predstavenie riešení a intelektuálnych výstupov projektu Age Management Uptake.

Every year Europe gains 2 million over 60-year-olds. The ratio of working people to the ‘inactive’ others is shifting from 4 to 1 today to 2 to 1 by 2060. To shift from potential demographic and economic crisis, age management is stepping in to address this need. Intellectuall outputs of Age Management Uptake project will be introduced.


Prezentácie a diskusia domácich a zahraničných odborníkov, zástupcov príslušných rezortov so zástupcami verejných, súkromných, neziskových inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých sa uskutoční v rámci medzinárodného projektu Age Management Uptake (KA2 Erasmus+).

Presentations and discussions of local and foreign experts, representatives of relevant departments with representatives of public, private, non-profit institutions active in adult education will take place within the framework of the Age Management Uptake International Project (KA2 Erasmus +).

Odkaz

www.agemanagementuptake.eu