Pripravujeme diskusiu k implementácií Stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva 2021-2030 a k pripravovanému zákonu o vzdelávaní dospelých

Týždeň celoživotného učenia | 31.08.2022 21:56


V rámci regionálnych okrúhlych stolov ku vzdelávaniu dospelých 2022 bude predstavená aj Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva 2021-2030 a prediskutovaný pripravovaný zákon o vzdelávaní dospelých.


Zabezpečiť pre každého občana celoživotný prístup k možnostiam vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie počas celého života, “od kolísky po hrob”, v každom životnom štádiu a s ohľadom na individuálne potreby a okolnosti tak, aby každý mohol realizovať svoj potenciál v osobnom, pracovnom a občianskom živote, je cieľom stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030.

Ako na Národnom okrúhlom stole k vzdelávaniu dospelých uviedla Monika Korkošová, riaditeľka odboru celoživotného vzdelávania: “Kľúčové námety opatrení v Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030 sú navrhnuté v troch tematických oblastiach. Prvá je oblasť kvalifikácií, druhá je zameraná na okruh základných zručností a občianskeho vzdelávania a tretia časť stratégie rieši nadrezortný charakter celoživotného vzdelávania a poradenstva a motiváciu občanov na celoživotné vzdelávanie. Stratégia celkovo obsahuje 51 opatrení rozdelených do 13 tematických celkov. Jednotlivé ciele stratégie a príslušné opatrenia budú po prijatí dokumentu vládou SR podrobne rozpracované do akčných plánov.”

Na zabezpečenie nadrezortnej koordinácie celoživotného vzdelávania v zmysle odporúčaní OECD pre Slovenskú republiku formulovaných v Národnej stratégii zručností (2020) sa navrhuje rozšírenie kompetencií súčasnej Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu a jej transformácia na Radu vlády SR pre celoživotné vzdelávanie so zapojením všetkých relevantných aktérov.

Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030