Otvorený list ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR o vzdelávaní dospelých

Týždeň celoživotného učenia | 25.06.2020 11:32Vážený pán minister,

 

V súčasnosti môže vzdelávanie a najmä vzdelávanie dospelých, hrať viac ako kedykoľvek predtým rozhodujúcu úlohu pri formovaní budúcnosti Slovenska a Európy. Vybavuje ľudí vedomosťami, zručnosťami, postojmi a hodnotami, aby sa stali aktívnymi, zodpovednými a angažovanými občanmi, ktorí môžu ovplyvniť svoje sociálne, ekonomické a prírodné prostredie a vybudovať inkluzívnu a udržateľnú budúcnosť pre všetkých. Vzdelávanie dospelých je kľúčom k osobnému rozvoju a sociálnemu začleneniu a je potrebné aj na uspokojenie dopytu po nových zručnostiach, zodpovedanie potrebám trhu práce, ale aj života v spoločnosti a života jednotlivca. Súčasná kríza zdôrazňuje aj potrebu výchovy k zdraviu, zvyšovaniu odolnosti, zručností pre rodičov a digitálnych zručností (tiež a najmä starších ľudí).

 

Preto vás žiadame, aby ste na slovenskej ako aj európskej úrovni podporili a požadovali silnú politiku vzdelávania dospelých. Naše odporúčania a odporúčania našej európskej strešnej organizácie (EAEA) uvádzame nižšie:

 

• Nový a silný slovenský a európsky program pre vzdelávanie dospelých

Vzdelávanie dospelých nie sú len základné zručnosti a zručnosti pre prácu. Vzdelávanie dospelých hrá dôležitú úlohu v oblasti zdravia a pohody, aktívneho občianstva, demokracie, osobného rozvoja a životných zručností[1]. AIVD a EAEA sa domnievajú, že v súčasnosti existuje riziko, že sa momentálne uznávajú iba časti vzdelávania dospelých[2]. Či už hovoríme o všeobecnom alebo liberálnom vzdelávaní dospelých alebo komunitnom vzdelávaní, v Európe existuje dlhá tradícia vzdelávania dospelých, ktorá si zaslúži uznanie a podporu, v neposlednom rade preto, že je dôležitou súčasťou kultúry v mnohých európskych krajinách.

Keďže súčasný európsky program pre vzdelávanie dospelých sa končí v roku 2020, AIVD spolu s EAEA navrhujú nový a silný európsky program pre vzdelávanie dospelých, ktorý uznáva vzdelávanie dospelých ako samostatný sektor vzdelávacieho systému, ktorý pokrýva všetky aspekty vzdelávania dospelých a zároveň načrtáva ambiciózny plán ďalšieho rozvoja najmä neformálneho vzdelávania dospelých. Žiadame vás, aby ste využili svoju moc ako členský štát na podporu a rozvoj tejto agendy. Európska komisia by mala byť požiadaná, aby v primeranom čase pripravila návrh dokumentu.

 

• Urobte zo vzdelávania dospelých dôležitú súčasť slovenského a európskeho vzdelávacieho priestoru

Vyššie uvedené argumenty tiež ukazujú, že vzdelávanie dospelých musí byť súčasťou európskeho vzdelávacieho priestoru a musí byť uznané za jeho dôležitú súčasť. Keďže neformálne vzdelávanie je často vstupným bodom do formálneho systému vzdelávania, je zrejmé, že európske vzdelávanie musí zahŕňať dospelých a ich rôzne vzdelávacie potreby (napríklad na aktívne starnutie a vzdelávanie ľudí v dôchodkovom veku). Na dospelých by sa taktiež nemalo zabúdať, pokiaľ ide o kľúčové kompetencie.

 

Preto vás žiadame, aby ste vyzvali Európsku komisiu o zahrnutie vzdelávania dospelých do európskeho vzdelávacieho priestoru. Na Vašom slove záleží.

 

Veríme, že spoločne dokážeme vytvoriť kvalitné prostredie pre vzdelávanie dospelých na Slovensku.

 

S úctou,

 

 

Mgr. Klaudius Šilhár, PhD.

prezident Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

 

[1] Viď Manifest pre vzdelávanie dospelých v Európe v 21. storočí: https://eaea.org/our-work/influencing-policy/manifesto-for-adult-learning-in-the-21st-century/

[2] Program Upskilling Pathways a program New Skills Agenda sú samozrejme dôležité stratégie vzdelávania dospelých, sústreďujú sa však iba na základné a odborné zručnosti.

 

Otvorený list ministrovi školstva 

Vzdelávanie dospelých a EÚ