ASTRA – Združenie pre inovácie a rozvoj

ASTRA – Združenie pre inovácie a rozvoj vzniklo v roku 1998 ako mimovládne, nepolitické a dobrovoľné združenie fyzických a právnických osôb, ktoré podporuje rozvoj a poskytuje celoživotné vzdelávanie, podporuje výskumné a vývojové kapacity, buduje vzťahy medzi neziskovou, akademickou a komerčnou sférou a verejnou správou Zameriava sa predovšetkým na tvorbu a prípraua politicky a administratívne nezávislých scenárov vývoja, analýz a štúdií pre subjekty verejnej správy, mimovládneho aj podnikateľského sektora, návrhy a podporu implementácie rozvojových plánov, programov a projektov ako príspevok k sociálnemu a ekonomickému rozvoju Slovenska, pričom sa sústreďujeme najmä na košický región a periférne, znevýhodnené oblasti a sociálne skupiny, rozvoju vzdelávania, výskumu, vývoja a inovácií hlavne prostredníctvom poskytovania celoživotného vzdelávania, posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi neziskovou, akademickou a komerčnou sférou a verejnou správou s využitím slovenských, ako aj zahraničných skúseností a kontaktov, podporu a rozvoj ľudskej a inštitucionálnej kapacity pre všetky typy subjektov. 

Facilitátori virtuálneho vzdelávania

16.11.2020 11:00 - Košice

Popis

Situácia posledných mesiacov nás naučila veľa o zdraví, bezpečnosti, ľudskosti a súdržnosti vo všetkých oblastiach nášho pracovného aj osobného život nevynímajúc oblasť vzdelávania na všetkých jej úrovniach. 

Nízka, či dokonca žiadna ponuka online/virtuálneho vzdelávania takmer vo všetkých typoch škôl, vo formálnom, neformálnom či informálnom vzdelávaní nás postavila pred nečakanú situáciu. 

Učitelia, lektori a tréneri boli nútení zmobilizovať všetky dostupné zdroje a prijať ďalšie roly, ktoré sú pri priamej výučbe v triede integrálnou súčasťou ich práce. Vo virtuálnom prostredí, kde hlavným médiom prenosu sú IKT je však omnoho náročnejšie mapovať a riadiť náladu a situáciu v skupine, manažovať jej dynamiku a vlastne učiť sprostredkovane cez médium, ktoré úprimne povediac nie vždy funguje dokonale a je prístupné pre všetkých v požadovanej kvalite. 

Náš aktuálny medzinárodný ERASMUS+ projekt, FAVILLE – facilitátori virtuálneho vzdelávania, prišiel, zdá sa, v správny čas. Uvedomujúc si nevyhnutnosť poznať a v správnej chvíli použiť správny facilitačný nástroj, nikdy by sme asi neboli viac pripravení a otvorení zlepšiť svoje schopnosti a zvýšiť efektivitu našich online hodín, prednášok a kurzov. 

V časovom bloku (1 - 1.5h), ponúkame predstavenie (nielen) nášho aktuálne prebiehajúceho projektu FAVILLE a jeho hlavných výstupov, ale v prípade Vášho záujmu aj ďalšie naše projekty. Predstavíme rolu facilitátora virtuálneho vzdelávania a jeho prínos: podnecuje, motivuje, podporuje účastníkov virtuálneho vzdelávania, ich vzájomnú komunikáciu a tímovú prácu. Takisto zabezpečuje, aby sa všetci účastníci zapájali do vzdelávacích aktivít, a to prostredníctvom rôznych motivačných techník. 


Kontakt

ASTRA - združenie pre inováciu a rozvoj
Letná 27, 043 14 Košice

E-mail: astra@astra-ngo.sk

Tel: +421 918 367 145

Odkaz

https://astra-ngo.sk/faville-poskytovatelia-virtualneho-vzdelavania/